Bli en del av vårt BROBYGGER-team

NB! Ny frist 15/8! BROBYGGERE - Gulset er et treårig prosjekt som skal bygge broer mellom 12-13 åringer fra fem skoler i bydelen, mellom kulturer, miljø og generasjoner. To heltids frivillige "miljøarbeidere" får kost, losji og lommepenger for å henge med ungdommene og skape gode aktiviteter. Prosjektleder ansettes i 60 % for hele perioden for å utvikle et nytt og inkluderende ungdomsmiljø på Gulset sammen med mange frivillige medarbeidere.

BROBYGGERE - Gulset

NB! Ny frist 15/8!

"Brobygger -  Gulset" har som mål å skape inkludering og motvirke sosiale ulikheter i ungdomsskolemiljøet på Gulset.

Prosjektet er basert i dokumenterte behov gjennom UngData 2018 og dialog med ungdommene og forankret i "Forum for Nærmiljø og Oppvekst" som sikrer bredt samarbeid med skole, helsetjeneste, kultur, idrett, kirke og frivilligheten.

"Brobyggere – Gulset " utvikles med 10 års erfaring og vekst som Nærmiljøsenter der frivillighet, næringsliv og offentlige enheter samarbeider med ungdommene selv, foresatte og frivillige ildsjeler.

Ungdomstilbudet skal ha åpent 2-6 dager/uke med aktiviteter , voksenrelasjon, mat og leksehjelp.


Gulset Bydel har behov for ekstraordinær innsats for å møte økte utfordringer mht barn i lavinntektsfamilier og tilhørende konsekvenser.

Tverrsektorielt samarbeid basert i frivillig sektor med god forankring og faglig perspektiv er viktig for god måloppnåelse.

"Brobyggere" er en virkeliggjøring av Nærmiljøsenterets visjon om å gjøre Gulset nasjonalt kjent som den varme bydelen – med mål om at Gulset/Skotfoss skal være det beste sted å vokse opp, bo og bli gammel.


Målet med tiltaket:

"Brobyggere Gulset" beskriver en åpen inkluderingsarena for tenåringer der de sammen med trygge voksne selv bygger broer for forståelse og inkludering.

- broer mellom 4 barneskoler og ungdomsskolen

- broer mellom ulike bo-områder på Gulset

- broer mellom ungdom fra ulike kulturer og språk

- broer mellom unge og eldre

- broer mellom ungdomskultur og kreativitet

- broer mellom enkeltindivider og lokalsamfunnet

Prosjektet skal gi 200 ungdommer i 7. og 8. trinn fra Kollmyr og Stigeråsen barneskole, Grenland kristne skole og Gulset Ungdomsskole felles møteplasser som bygger broer mellom mennesker fra ulik bakgrunn, alder og etnisiteter og skaper felles identitet som "brobyggere".


Innendørs møteplass "Verdensrommet" med aktiviteter skal være åpen 2 - 6 dager i uken (2 dager ved oppstart, 6 dager i siste prosjektår), mens utendørs arena skal være åpen 24/7.

Målet er at mer enn 100 elever skal bruke møteplassene med minst 50 deltakere ukentlig.

Flere frivillige organisasjoner i Nærmiljøsenterets nettverk skal bidra med aktiviteter og prosjekt.

Møteplassen skal koples til Ungdomsskolens sosialpedagogiske arbeid med bl.a. "Livsmestring", "Innsats for andre", Arbeidslivsfag, sal & scene, kunst&håndverk og språkfag.

"Brobyggere Gulset" koordineres nært med skolene, biblioteket, ungdomsklubb og frivillige organisasjoner gjennom "Forum for Nærmiljø og Oppvekst" *)

"Brobyggere Gulset" skal motvirke rasisme, kriminalitet og mobbing og forsterke skolens arbeid med DEMBRA (Verktøy for likeverd, demokratibygging og antirasisme)

"Brobyggere Gulset" skal forsterke effektene fra "Stigeråsen - mer enn en skole" i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole på fritidsarenaene.

*) Forum for Nærmiljø og Oppvekst er kvartalsvise samskapingsmøter mellom skoleledelsen fra fem skoler, miljøterapeutene, skolehelsetjenesten, biblioteket, Team fritid (kultur), kirke, idrettslag, Boenhet for enslige mindreårige (Barnevernet), koordinert og ledet av Nærmiljøsenteret.


Bakgrunn:

Gulset bydel:

10.000 innbyggere med stor andel bosatte flyktninger, familier med vedvarende lavinntekt, kommunale boliger og sosiale ulikheter.

Stigeråsen Skolekrets har høye levekårsindikatorer på barnefattigdom, lavinntektsfamilier og lav utdannelse. Kollmyr har størst ulikheter, mens Grenlandsskolen som friskole har høy prosent barn med spesielle behov.

Av frivillige org finnes Idrettslag, Hoppgruppe, Bryteklubb, Skolemusikk, Speider, barnekor, KRIK og kirkens ungdomsklubb.

Kommunale tilbud for målgruppen er "Underground-klubb" 4 timer/uke.


Tall fra UNGdata-undersøkelse 2018:

8 % av elvene på Gulset Ungdomsskole oppgir at de opplever at familien har dårlig råd hele tiden/stort sett.

15 % av elevene på Gulset Ungdomsskole oppgir at de aldri har vært med på organiserte fritidsaktiviteter etter fylte 10 år.

Det trekkes også frem at ungdom er mindre fysisk sammen, grunnet økende grad av sosiale medier. Prosentandelen over dem som oppgir at de har vært plaget av ensomhet i løpet av siste uke for Skien er 12% ganske mye plaget og 10% veldig mye plaget.

Aktiviteter som skal gjennomføre

1. Åpen møteplass "Verdensrommet" etableres på Gulsetsenteret (nabobygg til U-skolen) som base for "Brobyggere" med  "DropInZone" med direkte inngang fra skolens uteområde.
 
 2. "Brobyggere" etablerer åpen møteplass etter skoletid for målgruppen med nye aktiviteter som målgruppen definerer og bidrar til å skape. Allerede definert ønske om E-sport-senter for målgruppen og eldre ungdom.


 3. "Brobyggere" koples på eksisterende prosjekt i Nærmiljløsenteret:

- "Re:cycling" - sykkelverksted (Med filialer på Stigeråsen -Re:cycling jr. og Ungdomsskolen - Re:cycling U.)

og utlån av brukte sykler

- Re:D'sign - kreativt tekstilverksted

- Galleri GulZ – kunstverksted

- Sykling uten alder m.m


 4. Temakvelder for ungdom en gang pr mnd med fokus på mestring, psykisk helse, rus, ernæring, trening, nettvern m.m. i regi av pedagog og fysioterapeut.
 
 

5. Etablering av UngPrat Drop-in tilbud i samarbeid med UngPrat.no (Chat/samtaletelefon)
 
 

6. Mat-tilbud i samarbeid med Sandras Kafe eller i Verdensrommet.

- Etter skoletid mat til lavpris

- Lørdagsgrøt

- Mat-kurs, praksis med mulighet for småjobber på sikt.

- Deltakelse i matproduksjon til større events.
 
 

7. Etablering av "Pump-Track-Stisykkelbane" på Stigeråsen (400 meter fra Gulsetsenteret) som koples på Stisykkelmiljøet og "Terrengsykkelkollen" i Gulsetmarka.
 
 

( 8. Etablering av "Tuftepark" på Ungdomsskolens område, rett utenfor døra til "Verdensrommet", til bruk for fysisk aktivitet i kombinasjon med E-sport-senter.  (NB!   Ble ikke godkjent og inngår ikke i selve prosjektet) )
 
 

9. Etablering av FlexID - kurs for flerkulturelle ungdommer.
 
 

10. Etablering av ledertreningsprogram (Gulsetakademiet) for ungdom i samarbeid med erfaren aktør, inkl etablering av mentorpgrogrammet Catalysts for ungdom med innvandrerbakgrunn. (Catalysts.no)
 
 
 

Omfang (dvs. åpningstider, hyppighet, varighet på tiltaket, ol.)

I løpet av prosjektperioden skal tiltaket utvikles til et helårs tilbud hverdager etter skoletid til Senterets stengetid (19.00).

Spesielle arrangement på kveldstid.

Deltakerne i 7. -8. trinn i etableringsåret utfordres til å ta lederoppgaver så de kan "vokse med" tiltaket til de går ut 10. trinn. ("Gulsetakademiet")

Lokalene vil i tillegg benyttes til åpne arrangement for hele målgruppen 10-20 år og familier på kveld/helg.

Avhengig av prosjektfinansiering og grunnfinansiering av Nærmiljøsenterets utvikling utvides åpningstidene fra 2 til 6 dager i løpet av prosjektperioden.

Utendørs arenaer og aktiviteter er åpne 24/7 hele året.

Med mål om å knytte generasjoner sammen, vil lokalene også benyttes av seniorer i skoletiden og i kombinasjon med "Innsats for andre", "Seniornett" og "Livsglede for eldre" mm.


 Lokalisering:

Hovedbase: "Verdensrommet", Gulset Nærmiljøsenter, Nyhusvegen 14

Utearena "Pump-Track" på Stigeråsen skole, Stigeråsen 58B, og Terrengsykkelkollen

( Utearena "Tuftepark", Gulset U-skole, Nyhusvegen 20  (inngår ikke direkte i prosjektet)
 
 

Inkludering:

Gulset har en stor andel innvandrere, mange i lavinntektsfamilier fra ulik bakgrunn.

Møteplassen er allerede kjent som en del av Gulsetsenteret og mange innvandrere fra ulik bakgrunn deltar aktivt i

Nærmiljøsenterets aktiviteter.

Nærmiljøsenteret samarbeider aktivt med miljøterapeut på Stigeråsen skole med størst andel innvandrere og vil etablere foreldrestøttende tiltak som styrker inkludering av barn med innvandrerbakgrunn.

Det blir etablert egne jenteaktiviteter for å styrke inkludering av jenter med kvinnelige ledere.

Videreføring etter tilskuddsperioden

Langsiktig arbeid for bærekraftig finansiering er sentralt i prosjektutviklingen.

Den lønnede prosjektlederen i prosjektperioden går inn i drift med komplementær kompetanse som en del av Nærmiljøsenterets stab. Nærmiljøsenteret er grunnfinansiert av stat og kommune som Frivilligsentral med driftstilskudd på ca 1,3 mill i 2020. Videre driftsfinansiering blir sikret gjennom partnerskapsavtale. Nærmiljøsenteret har vært etablert på Gulsetsenteret siden 2013 og har utvidet til nå å disponere 600 m2, delfinansiert av huseier som ser positivt på den aktivitet Nærmiljøsenteret skaper på kjøpesenteret.

Kommende utbygging vil gi rom for Nærmiljøsenter/bydelshus og med varig driftsfinansiering av Nærmiljøsenteret med prosjekttilskudd fra stiftelser samt mer enn 200 frivillige er det stor sikkerhet for videreføring etter prosjektperioden. Samarbeidet med skolene og næringslivet er et fundament som vil videreutvikles og skape grunnlag for varig drift.


MÅLGRUPPE

Primærmålgruppe er 7. -8. trinnelever ved Kollmyr, Stigeråsen, Skotfoss, Grenland Kristne skole og Gulset U-skole i Skien, totalt ca 200 elever med stor andel flerkulturelle og elever fra lavinntektsfamiler.

Prosjektet utvides i perioden til å favne 9. og 10. trinn, primært som ledere inntil større lokaler gjør det mulig å favne hele målgruppen (11-18 år) permanent.


Plan for rekruttering av målgruppen

Prosjektet utvikles i nært samarbeid med Kollmyr, Stigeråsen, Skotfoss, Grenland kristne skole og Gulset U skole gjennom "forum for Nærmiljø og Oppvekst" der også idrett, helse, bibliotek, kultur, friskole og kirke er med.

Møteplassen etableres som nærmeste nabo til U-skolen der elevene passerer 10 meter fra lokalet til/fra skolen. Direkte dialog, invitasjoner, aktiviteter mm vil rekruttere direkte.

Nærmiljøsenteret har samarbeid med barneskolene om "Lyttevenn" for 3. trinn, "Etter Skoletid" for 5.trinn samt "Re:cycling jr" på Stigeråsen og "Innsats for andre" samt Gulsetdagen med Ungdomsskolen, slik at elevene og foresatte er over år kjent med Nærmiljøsenteret som en åpen og inkluderende arena.


 Samarbeidspartnere:

Eiendomsselskapet Gulset AS - Eier og utleier av Gulsetsenteret gjennom Søndre Viken Eiendomspartner AS (v/Linda Barth Skau) - samarbeid siden 2013.

Der du bor - Telemark - Paraplyorganisasjon for fem Nærmiljøsenter og kontaktpunkt mot næringsliv, NAV, VO, stiftelser mm.

Kollmyr, Stigeråsen og Skotfoss barneskoler, Grenland kr. skole og Gulset Ungdomsskole - etablert siden 2009 og koordinert gjennom "Forum for Nærmiljø og Oppvekst" sammen med Biblioteket, Team Fritid (Kultur), Kirken, Idrettslaget, Boenhet for enslige mindreårige (Barnevernet) og skolehelsetjenesten, ledet av Nærmiljøsenteret.

Skien kommune eiendom - for grunnarbeider for "Pump-Track" og "Tuftepark" - via skolene som eier av areal.

"Korttråkkerne" - forening for stisykling med spesielt ansvar for Pump Track og "Terrengsykkelkollen".

Gulset IF - som samarbeidspartner for Tuftepark og utvikling av E-sport.

UngPrat.no (Blå Kors) - samarbeidsavtale om etablering av Drop-in place, via Der du bor - Telemark.

Catalyst - samarbeidspartner for mentorprogram (Vellykket pilotprosjekt i 2018) via Der du bor - Telemark

FlexID - samarbeidspartner direkte for identitetsprogram evnt. via Klyve Nærmiljøsenter

Tøyenakademiet/Tøyen Sportsklubb og evnt. Interbridge - mulig samarbeidspartner for ledertreningsprogram (relasjon etablert)

Gulset Kirke - samarbeidspartner for frivillighet, diakoni, aktivitet (KRIK), speider, musikk m.m.

Sparebankstiftelsen DNB - Bevilget kr. 400.000,- til grunnleggende ombygging av lokaler og kr. 300.000,- til første del av "Pump Track"-bane på Stigeråsen samt tidl. etablering av "Re:cycling" og "Galleri GulZ"

Sparebankstiftelsen Telemark Grenland - finansiert pilotprosjekt Catalyst 2018, gitt signal om å bidra videre i nye prosjekt for inkludering.

KIWI-Gulset - samarbeid om overskuddsmat til bruk i frivillighet og til lavinntektsfamilier

Sandras kafe - etablert samarbeidsavtale gjennom Sarepta Mat, kultur og kompetanse om levering av mat, tilgang til kjøkken og serveringstjenester.


Økonomi

Deltakelse fra målgruppen er primært gratis. For å styrke verdighet og ansvar vil mat og enkelte aktiviteter være betalbare. Noen aktiviteter kan skape inntekter fra andre for å styrke deltakernes opplevelse av å skape aktivitet som styrker tiltakets økonomi, f.eks. salg av mat på åpne arrangement, Gulsetdagen etc., salg av materiell etc.


Organisering / ledelse:

Prosjektleder ansettes i 60% for hele perioden for å lede, utvikle, evaluere og rapportere prosjektet.
 I tillegg engasjeres to miljøarbeidere på frivillig basis som sammen med et team av frivillige medarbeidere fyller lederroller i prosjektet.

Prosjektleder rapporterer til Frivillighetskoordinator som sammen med Daglig leder og styret legger til rette for å utvikle prosjektet.

FrivilligKoordinator sikrer god kommunikasjon, støtte til rekruttering og oppfølging av frivillige og godt samarbeid om lokaler og ressurser.

Daglig leder er totalansvarlig for Nærmiljøsenterets virksomhet og rapporterer for prosjektet som en del av helheten. Daglig leder har personalansvar for alle lønnede medarbeidere og er Nærmiljøsenteres juridiske og økonomiske ansvarlige.


Prosjektleder etablerer en «prosjektstyringsgruppe» av nøkkelpersoner i prosjektet som kompletterer hverandre i prosjektutviklingen.


Forum for Nærmiljø og Oppvekst har rollen som «Referansegruppe» med kvartalsvise rapporter og utfordringer til uttalelse samt som forum for koordinering av aktiviteter.


«Brobyggere Gulset» har tidsramme ut 2022, med mål om å skape økonomiske rammer for en god videreføring av virksomheten på permanent basis.


Kontaktpersoner:

Daglig leder:  Gisle Lunde   gisle@gulset.org  911 35095

Styreleder: Lars Erik Finholt lars.erik@gulset.org

Frivilligkoordinator: Elisabeth Helgen elisabeth@gulset.org   934 27416 Brobyggere Gulset er kvalitetsgodkjent og delfinansiert av Barne- Ungdoms og Familiedirektoratet (BUFDIR) med 600.000,- pr. år, totalt 1,8 millioner kroner.

Tilleggsfinansiering søkes fra Skien kommune, Sparebankstiftelser, Næringslivet, Der du bor – Telemark, Samarbeidsorganisasjoner og frivillige givere.

2022 © Gulset Nærmiljøsenter