Tirsdag 26 Oktober
Kl. 18:00 - 20:00, Gulset Nærmiljøsenter Generalforsamling Frivillig Gulset
Hvert tredje år har foreningen Frivillig Gulset generalforsamling. Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 26. oktober kl. 18.00

Dette sier vedtektene om Generalforsamlingen:

4.2. Generalforsamlingen

4.2.1. Generalforsamlingen er Frivillig Gulset sin høyeste besluttende myndighet, og består av representanter for medlemmene med gjeldende stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med de representanter som har møtt ved åpning av forhandlingene.

4.2.2. Innkalling: a) Generalforsamlingen innkalles av styret minst én gang hvert tredje kalenderår med minst fire ukers varsel b) Med innkallingen skal følge virksomhetsrapport med revidert regnskap samt orientering om øvrige saker med forslag til vedtak. c) Alle medlemmer kan foreslå for styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Dersom mer enn 30 % av medlemmene krever det, skal styret innkalle til generalforsamling innen 8 uker fra kravet er mottatt av styreleder.

4.2.3. Oppgaver: a) Velge Generalforsamlingens ordstyrer, sekretær, protokoll-underskriver(e) og tellekorps, samt godkjenne innkalling og forretningsorden. b) Behandle og godkjenne virksomhetsrapport og revidert regnskap c) Behandle og vedta virksomhetsplan for kommende periode. d) Velge styre, revisor og evnt. valgkomité. e) Behandle saker som styret fremmer for Generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet, sendes styret som fremmer saken for Generalforsamlingen med forslag til vedtak. f) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å egengodkjenne årsmelding og revidert årsregnskap mellom hver generalforsamling og presentere dette for medlemmene og generalforsamlingen. g) Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret h) Styret fungerer som valgkomitè som presenterer kandidater for Generalforsamlingen.

4.2.4. Stemmerett:

Alle medlemmer som har bekreftet sitt medlemskap for inneværende år innen åpningen av generalforsamlingen, har stemmerett. a) Enkeltpersoner har 1 stemme hver b) Tilsluttede grupper har 5 stemmer hver, uansett størrelse.

c) Gulset Menighetsråd har som grunnlegger 20 stemmer.Enkeltpersoner kan samtidig representere en medlemsgruppe og seg selv som enkeltmedlem i generalforsamlingen

4.2.4.1. Det skal ved åpning av forhandlingene gjøres kjent hvem som er til stede og hvor mange stemmer den enkelte organisasjon representerer.

4.2.4.2. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, unntatt vedtektsendring (§7) og oppløsning (§8).

Se: Frivillig Gulset Vedtekter godkjent GF2018

Alle som har betalt medlemskontingent for 2021 har stemmerett i Generalforsamlingen.


Dagsorden for Generalforsamlingen 2021 er slik: 

Dagsorden:

1. Opprop av stemmeberettigede og observatører.

2. Valg av Ordstyrer, sekretær, protokollunderskrivere, tellekorps.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av Årsmeldinger 2018-2020
 5. Godkjenning av revidert Årsregnskap 2018-2020

6. Virksomhetsplan for 2021-2024

7. Endring av Vedtekter. Se forslag fra styret.
 8. Valg:
 a) Inntil 6 styremedlemmer. Forslag til kandidater sendes styret innen 1. oktober
 b) Styreleder blant de valgte styremedlemmene

c) 2 varamedlemmer
 Alle valg gjelder inntil 3 år eller til neste Generalforsamling.

9. Valg av revisor

10. Innkomne saker.
 Forslag til saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen sendes styret på 
frivillig@gulset.org innen 1. oktober.

Styret fremmer evnt. sakene for Generalforsamlingen med forslag til vedtak.

10. Aktuell informasjon (uten vedtak)


Vedlegg:

Sak 4
Årsmeldinger 2018-2020

FG Årsmelding 2018

FG Årsmelding 2019

FG Årsmelding med regnskap 2020 signert


Sak 5
Årsregnskap 2018-2020

GNMS Resultatregnskap 2018 signert GL-LEF

GNMS Balanse 2018 etter årsavslutning


Frivillig Gulset Resultatregnskap og Balanse 2019 Signert


FG Resultat og balanse 2020 signert GL Bank ID


Revisjonsrapporter 2018-2020

GNMS Revisjonsberetning 2018


Frivillig Gulset Revisjonsberetning 2019


Revisjonsberetning 2020 Gulset signert


Sak 7

Forslag til nye vedtekter:

Frivillig Gulset Vedtekter endringsforslag AU GF2021


Sak 8:

Presentasjon av kandidater:

Styremedlemmer:

1. Lars Erik Finholt

2.

3.

4.

5.

6.

Varamedlemmer:

1.

2. 


Styreleder: Lars Erik Finholt  (gjenvalg)Påmelding er stengt

Kontakt

Postboks 1821
3703 Skien

Organisasjonsnummer
994922106

Sosiale media

2021 © Gulset Nærmiljøsenter